Algemene voorwaarden Praktijk Op Weg

Betalingsvoorwaarden

  1. De overeengekomen kosten dienen minimaal 14 dagen na de datum van de factuur te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
  3. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft Praktijk Op Weg het recht om vanaf de vervaldatum van de betalingtermijn, naast de wettelijke rente, een vertragingsrente van 3% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Praktijk Op Weg toekomende rechten.
  4. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald, dient hij de buitengerechtelijke kosten die de opdrachtnemer maakt te vergoeden. Deze kosten worden vastgesteld op twee punten van het liquidatietarief van het Rapport Voorwerk II, met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke en vertragingsrente.

Verzuim

  1. Niet uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van overmacht van de opdrachtgever, laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Annulerings- en ontbindingsvoorwaarden

  1. De overeengekomen begeleidingssessies kunnen tot 2 werkdagen voor de overeengekomen datum en tijdstip kosteloos worden geannuleerd.
  2. Indien later dan de onder 1 genoemde termijn wordt geannuleerd, dient de opdrachtgever de gehele kosten voor de overeengekomen sessie te voldoen.
  3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting zoals uiteengezet in deze voorwaarden, kan Praktijk Op Weg zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  4. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.