Training op maat in de groep en coaching van leerkrachten

Elke groep binnen een school is een samengesteld geheel uit allemaal unieke kinderen. Eigenlijk is het een toevallig samengesteld geheel. De ouders hebben gekozen voor deze bewuste school, omdat die aansprak of aanbevolen is door mensen om hen heen.

De groep waar het kind in terecht komt is een groep kinderen die (meestal) allemaal in dezelfde omgeving wonen en allemaal in een bepaalde periode geboren zijn. Er is dus deels sprake van een keuze en deels sprake van toeval.

In die groep heeft ieder kind zijn of haar karaktertrekken en eigen ervaringen. Dat is van invloed op het gedrag van het kind en dat heeft weer effect op de dynamiek in de groep. Dit systeem is constant in beweging. Soms raakt het systeem uit balans en heeft dit weer invloed op de individuele kinderen in de groep en op de leerkracht.

Praktijk Op Weg biedt trainingen aan groepen waar de groepsdynamiek in een negatieve spiraal terecht is gekomen en waar weinig respect en begrip voor elkaar heerst. Vaak zien we dat meerdere kinderen het niet meer fijn vinden op school en dat het zwaar is voor de leerkracht om een dergelijke groep te blijven begeleiden.

De trainingen die Praktijk Op Weg verzorgt worden “op maat” gemaakt. Dit betekent dat de ervaring van de leerkracht(en) en zo nodig ook de leerkracht van het voorgaande jaar als uitgangspunt dient. Maar ook de beleving van de groepssfeer door de kinderen wordt “gepeild”.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes en oefeningen. Dit alles binnen een veilige sfeer.

Thema’s

Het opbouwen van vertrouwen, respect voor jezelf en elkaar, plezier beleven, begrip, inzicht in oorzaak en gevolg, het ontdekken van je kwaliteiten, samenwerken en bewustwording van gedrag en de gevolgen daarvan zijn thema’s waarmee gewerkt wordt.

De leerkracht

De leerkracht wordt tijdens en na dit traject ook gecoached. Hij of zij wordt zich bewust van valkuilen en kwaliteiten.

De leerkracht krijgt handvatten hoe om te gaan in het “dagelijks” leven met hetgeen aan de orde is geweest in de training. Ook krijgt de leerkracht een handreiking hoe hij/zij een eventuele terugval kan opvangen en bijsturen.

De Ouders

De ouders van de kinderen worden bij dit proces betrokken door een ouderavond te organiseren, waarbij niet alleen informatie wordt gegeven over de aanleiding en de aanpak, maar ook de betrokkenheid van de ouders bij dit veranderingsproces wordt benadrukt.

Intakegesprek

Vanzelfsprekend vindt er eerst een gesprek plaats tussen schoolleiding, leerkracht en de trainer. Wij krijgen dan een zo goed mogelijk beeld met betrekking tot de hulpvraag. In overleg stellen wij dan met de schoolleiding en/of leerkracht een training samen.

N.B. Ook los van een training kan een leerkracht worden gecoached in de aanpak van een groep.

Terug naar diensten